Vyriausybės atstovo raštas

Kaip jau buvo minėta, 2013-05-13 įvyko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisijos posėdis, kuriame buvo nagrinėjama 2013-04-26 įteikta peticija „Dėl Vilniaus miesto viešojo transporto optimizavimo“. Kiek žinoma šiandien, artimiausiu metu bus sukurta speciali darbo grupė iš miesto valdyme dalyvaujančių partijų atstovų, kuri peticiją svarstys toliau. Apie naujienas ir priimtus sprendimus, kai tik bus informacijos, bus kaip įmanoma operatyviai pranešta troleibusas.lt.

Dabar buvo gautas ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos atsakymas, pasirašytas dr. Audriaus Skaisčio, kuris ir yra skelbiamas žemiau.


VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT- 01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 73 66, faks. (8 5) 261 73 66,
el. p. vatvilnius@lrv.lt, http://vyr-atstovai.lrv.lt/vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188742632

Adresatams pagal sąrašą

2013-05-13 Nr. 3-226

Į 2013-03-12 Nr. R3-9

DĖL VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ PERTVARKYMO

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) tarnyboje kompetencijos ribose išnagrinėti skundai dėl Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutų pertvarkos (toliau – maršrutų pertvarka).

Skunduose keliami klausimai susiję su Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimu, maršrutinių taksi paslaugų uždraudimu, sutarčių su privačiais vežėjais nutraukimu, atkreipiamas dėmesys j socialines ir ekonomines pasekmes ir pan.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vyriausybės atstovas neturi įgaliojimų vertinti savivaldybės priimtų teisės aktų politinio ar ekonominio tikslingumo, todėl raštuose nurodyti teiginiai apie maršrutų pertvarkos galimas neigiamas ekonomines pasekmes nevertinami.

Vyriausybės atstovas 2013-03-15 raštu Nr. 3-130 bei 2013-04-22 raštu Nr. 3-201 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių. prašydamas pateikti visus savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus, reglamentuojančius Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutų pertvarką.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2013-04-30 rašte Nr. A51-50384(3.3.10.3-EM4) nurodė, kad gyventojų raštuose minimas 2013-02-04 sprendimas yra klaidinga gyventojams pateikta informacija. Šią dieną savivaldybės administracijos specialistai tik supažindino vežėjus ir žurnalistus su projektu. Sprendimai dėl maršrutų pertvarkos tą dieną nebuvo priimti.

Vilniaus miesto savivaldybes administracija 2013-04-19 rašte Nr. A51-46103(3.3.2.3-EM4) nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybai 2012-12-19 priėmus sprendimą Nr. 1-961 „Dėl projekto „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas“ sprendinių tvirtinimo“ buvo sukurtos prielaidos viešojo transporto tinklo optimizavimui Vilniaus mieste. Savivaldybės administracijos 2013-04-30 rašte nurodyta, kad esami viešojo transporto maršrutai iki šiol keičiami nebuvo. Naujai įvedamų maršrutų sąrašas yra pateiktas viešojo transporto optimizavimo projekte. Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-10 įsakymu Nr. 30-824. Minėtame rašte nurodyta, kad įvertinus Vilniaus miesto gyventojų pastabas ir siūlymus dėl koreguojamų ir naujai įvedamų maršrutų bus rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.

Apibendrinus savivaldybės administracijos raštuose išdėstytą informaciją, darytina išvada, kad šiuo metu yra priimti tik du savivaldybės institucijų teisės aktai, reglamentuojantys maršrutų pertvarką – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-10 įsakymas Nr. 30-824 bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimas Nr. 1-961.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-04-10 įsakymu Nr. 30-824 „Dėl Vilniaus miesto viešojo transporto tinklo optimizavimo projekto“ įpareigojo Miesto ūkio ir transporto departamentą kartu su Savivaldybės įmonėmis parengti Vilniaus miesto viešojo transporto tinklo optimizavimo ir pertvarkymo projektą bei supažindinti visuomenę su šiuo projektu. Šiuo administracijos direktoriaus įsakymu nėra nei nustatomi nauji, nei naikinami, nei keičiami maršrutai, o tik pavedama parengti projektą, kurio sprendiniai, tam kad jie įsigaliotų, vėliau turėtų būti patvirtinti kompetentingos institucijos sprendimu. Savivaldybės pateiktais duomenimis galutinis sprendimas dėl maršrutų pertvarkymo dar nėra priimtas. Vyriausybės atstovas gavęs duomenų apie priimtus teisės aktus, susijusius su maršrutų nustatymu, keitimu, naikinimu, savo kompetencijos ribose įvertins jų teisėtumą ir jei bus nustatyti pažeidimai, imsis jo kompetencijai priskirtų veiksmų.

Kitas teisės aktas, susijęs su maršrutų pertvarka – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimas Nr. 1-961 „Dėl projekto „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas“ sprendinių tvirtinimo“. Šiuo Sprendimu yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 2 d. 2 p. nurodyta, jog savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka (t.y. tikrina, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, vykdo bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolę, tikrina, ar sprendiniai atitinka šio Įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus) Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, t. y. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Atsižvelgdamas į tai, kad Vyriausybės atstovo kompetencija, atliekant tam tikrų įstatymų laikymosi kontrolės savivaldybės institucijų lygmenyje funkcijas, yra ribojama ir leidžiama tiek, kiek ji neperduota specialiai atitinkamo įstatymo kontrolę atliekančiam viešojo administravimo subjektui, Vyriausybės atstovas 2013-05-08 raštu Nr. 3-217 kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, prašydamas įvertinti, ar 2012-12-19 tarybos sprendimu Nr. 1-961 patvirtintas specialusis planas (jo sprendiniai, planavimo sąlygos, procedūros ir pan.) atitinka teisės aktų reikalavimus bei persiuntė pagal kompetenciją, kiek tai susiję su minėtu tarybos sprendimu, nagrinėti Jūsų skundus. Pažymėtina, jog rengiant minėtą specialųjį planą svarbu užtikrinti ir visuomenės dalyvavimą teritorijų planavimo procese, todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atlikdama sprendinių teisėtumo patikrą. į tai taip pat turėtų atkreipti dėmesį.

Skundų dėl galimo Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo nagrinėjimas taip pat nepriskirtinas Vyriausybės atstovo kompetencijai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 18 str. I d. 3 p., skundų dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų sprendimų atitikties šio įstatymo 4 str. nustatytiems reikalavimams nagrinėjimas priskirtas Konkurencijos tarybai. Atsižvelgiant į tai, kad skundai buvo adresuoti ir Konkurencijos tarybai. Vyriausybės atstovas jų šiai institucijai papildomai nepersiunčia.

Taip pat pažymėtina, kad vežėjai, manydami, kad savivaldybės administravimo subjektų sprendimai, susiję su sutarčių nutraukimu, leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais panaikinimu neatitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių reikalavimų ar kitaip pažeidžia jų teisės ar teisėtus interesus savo teises gali ginti atitinkamos kompetencijos teisme.

Vyriausybės atstovas

dr. Audrius Skaistys

G. Eimontienė, tel. 212 63 18, el.p. gedmante.eimontiene@lrv.lt


Atsisiųsti / Скачать/ Download (PDF, 2.26MB)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.