Reply from Ministry of Transport and Communications to Resolution

2013-11-20 rezoliucijos fragmentas

Sorry this article is not available in English yet.

Kaip skelbėme, po 2013 m. lapkričio 20 dieną Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos „Viešasis transportas. Situacija ir perspektyvos. Individualaus ir viešojo transporto santykis“ buvo priimta ir išsiųsta Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui bei Lietuvos savivaldybių asociacijos Prezidentui rezoliucija (ją galite rasti šiame įraše: 2013-11-20 konferencija. 3 dalis – Rezoliucija).

Jau yra gautas atsakymas iš Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos. Jame itin stipriai akcentuojama tai, jog viskuo, kas susiję su  keleivių vežimu reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais, pagal įstatymus rūpintis yra įpareigotos savivaldybės ir tuo pačiu jos sprendžia, ko gyventojams (keleiviams) reikia ar nereikia (nors paminėta tai, kad savivaldybių sprendimai turi atitikti gyventojų poreikius, lūkesčius bei turi būti teisėti). Dėmesį galima atkreipti į šiuos rašto pabaigoje esančius sakinius (paryškinimai – judėjimo “Už troleibusus Vilniuje“):

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programoje (toliau – Programa) yra išanalizuotos susisiekimo sektoriaus – transporto (kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų, oro), logistikos ir pašto – plėtros perspektyvos, akcentuojamas transporto daugiarūšiškumas, integralus miestų transportas, intelektinių transporto sistemų taikymas visose transporto rūšyse ir energijos efektyvumo didinimas transporto sektoriuje (įskaitant mažiau aplinką teršiančio transporto plėtrą). […]

Susisiekimo ministerija, siekdama skatinti naudoti ekologišką transportą ir ugdyti darnaus judumo įpročius Lietuvoje, rengia nacionalines darnaus judumo mieste planų rengimo rekomendacijas, kurių pagrindu bus plėtojama darni miesto transporto sistema.

Taigi, nepaisant, švelniai tariant, atsargaus rašto turinio, tikėkimės, kad šios rekomendacijos padės sustabdyti miestų, turinčių tikrai netaršų viešąjį transportą, valdančiųjų užmačias šį transportą naikinti, pereinant prie taršių ar brangių ir keleiviams vargu ar reikalingų projektų įgyvendinimų.

Žemiau skelbiame gauto rašto kopijos tekstą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

2014-01-03 Nr. 2-18 (101)

į 2013-12-11 Nr. 17-5311

2013-11-20 Nr.

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Jurgiui Razmai,

Judėjimo „Už troleibusus Vilniuje“ koordinatoriui Mariui Markevičiui,

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojui Tomui Tomilinui,

Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos pirmininkui Juliui Majauskui,

Technikos mokslų daktarui Antanui Klibavičiui,

Lietuvos profsąjungų lygos pirmininkui Vydui Puskepaliui

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

DĖL MINISTRO PIRMININKO PAVEDIMO VYKDYMO

Susisiekimo ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2013 m. gruodžio 11 d. rezoliucija Nr. 17-5311, pagal kompetenciją išnagrinėjo konferencijos „Viešasis transportas. Situacija ir perspektyvos. Individualaus ir viešojo transporto santykis“ dalyvių 2013 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją.

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772) (toliau – Kodeksas) 4 straipsnio 3 dalį savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos (Kodekso 16 straipsnio 2 dalis).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 33 punktu, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas yra savarankiškoji (Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punktą ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punktus rūpintis vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, saugaus eismo sąlygų užtikrinimu ir eismo organizavimu miestų gyvenamosiose vietovėse yra įpareigotos savivaldybės.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, savivaldybių tarybos savarankiškai sprendžia eismo organizavimo miestuose klausimus, taip pat klausimus dėl visuomenei socialiai būtinų transporto paslaugų telkimo užtikrinimo (transporto rūšies, keleivių vežimo tarifų ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintus vietos savivaldos principus savivaldybių institucijų sprendimai, susiję su viešaisiais savivaldybės reikalais, turėtų būti priimami dalyvaujant savivaldybės gyventojams, turėtų būti reaguojama į savivaldybės gyventojų nuomonę, priimti sprendimai turi būti vieši, skaidrūs (aiškūs ir suprantami savivaldybės gyventojams) ir teisėti.

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programoje (toliau – Programa) yra išanalizuotos susisiekimo sektoriaus – transporto (kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų, oro), logistikos ir pašto – plėtros perspektyvos, akcentuojamas transporto daugiarūšiškumas, integralus miestų transportas, intelektinių transporto sistemų taikymas visose transporto rūšyse ir energijos efektyvumo didinimas transporto sektoriuje (įskaitant mažiau aplinką teršiančio transporto plėtrą). Įgyvendinant Programą bus siekiama Lietuvoje sukurti modernią ir darnią susisiekimo sistemą.

Susisiekimo ministerija, siekdama skatinti naudoti ekologišką transportą ir ugdyti darnaus judumo įpročius Lietuvoje, rengia nacionalines darnaus judumo mieste planų rengimo rekomendacijas, kurių pagrindu bus plėtojama darni miesto transporto sistema.

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

M. Žvinklis. tel. […], el. p. […]

Atsisiųsti / Скачать/ Download (PDF, 486KB)

One thought on “Reply from Ministry of Transport and Communications to Resolution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.